ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ, πρόκειται για κοινωνική επιστήμη – τέχνη, η οποία στηρίζεται στην έρευνα και τα πειράματα. Η Γραφολογία ως επιστήμη είναι αναγνωρισμένη διεθνώς.
Η Γραφολογία διακρίνεται στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ και την ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ.

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ, συνίσταται στη διερεύνηση του χειρόγραφου κειμένου ή της υπογραφής, με σκοπό να καθοριστεί εάν έχει γραφεί από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή, εάν πρόκειται για πλαστογραφία, να αναγνωρίσει τον πλαστογράφο.
      Ο Δικαστικός Γραφολόγος συντάσσει Ειδική Εμπεριστατωμένη Έκθεση Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης, εάν έχει διορισθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο ή Τεχνική Έκθεση, εάν του έχει ανατεθεί ή υπόθεση ιδιωτικά.Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

 • Στην εξακρίβωση γνησιότητας χειρογράφων και εγγράφων, (αξιόγραφα, διαθήκες, συμβάσεις, κ.λ.π.)

 • Στην απόδειξη πλαστότητας ή αυθεντικότητας υπογραφών και γραφών, ( αξιογράφα, διαθηκες, συμβάσεις, κ.λ.π.)

 • Πολύ συχνά οι Δικαστικοί Γραφολόγοι είναι αυτοί που καλούνται να αναγνωρίσουν την προέλευση ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Στην καθαρογραφή (ανάγνωση και μελέτη), παλαιών δυσανάγνωστων εγγράφων π.χ. παλαιά συμβόλαια κ.λ.π. με σκοπό την Δικαστική ή ιδιωτική χρήση.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ, είναι διαγνωστική επιστήμη, η οποία μελετά τις ψυχικές ιδιαιτερότητες του ατόμου, αναλύοντας τις γραφικές ιδιαιτερότητες.


Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - (με την σύνθεση του ατομικού Γραφολογικού Πορτρέτου): Έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη επίγνωση του εαυτού μας και των γύρω μας, αλλά και να ανακαλύψουμε σημαντικές εσωτερικές πτυχές του εαυτού μας, αρνητικά και θετικά στοιχεία, του εγώ μας.


 • ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ( με την σύνθεση δύο διαφορετικών Πορτρέτων, στα οποία αναζητάμε κοινά ή διαφορετικά σημεία των ατόμων, και κατόπιν προβαίνουμε σε συνδυασμό αυτών).

         Με αυτήν την μέθοδο πολλές φιλικές, οικογενειακές, επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις των δύο ή και περισσότερων ατόμων, μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά ή και να συνυπάρξουν αρμονικά σε ένα χώρο.


 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ο εργοδότης μιας Εταιρείας ή Επιχείρησης μας δίνει τα βασικά δεδομένα μιας κενής θέσης που θέλει να καλύπτει στην εταιρεία ή επιχείρησή του και ο Αναλυτής Γραφολόγος αναζητά το κατάλληλο πρόσωπο ή και το αντίστροφο).

           Ο τρόπος αυτός ανεύρεσης εργασίας είναι διαδεδομένος στο εσωτερικό. Εκεί η κάθε εταιρεία – επιχείρηση αλλά και ο κάθε άνεργος προς ανεύρεση εργασίας, συνεργάζεται με έναν Αναλυτή Γραφολόγο. Η μέθοδος αυτή έχει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην ίδια η επιχείρηση όσο και στον ίδιο τον εργαζόμενο.


 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝΤΟΤΕ κατόπιν συνεργασίας με την εκάστοτε θεραπευτική ομάδα). Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνεται με έλεγχο επί της γραφής με σκοπό την ανεύρεση τυχών αλλοιώσεων αυτής οι οποίες προέρχονται από κάποιες μορφές παθήσεως όπως (Parkinson, Alzheimer, κτλ.), ύστερα από διάγνωση της κλασικής ιατρικής


 • ΠΑΙΔΙΚΕΣ - ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ (Στις παιδικές γραφές χρησιμοποιείται η ειδική μέτρηση η οποία είναι διεθνώς αποδεκτή κλίμακα της ομάδας του J. de Ajuriaguerra. Με αυτήν την κλίμακα μετριέται η γραφοκινητική ηλικία του παιδιού και γίνεται σύγκριση με την πραγματική του ηλικία).(Στις εφηβικές γραφές συγκρίνεται η αυτονομίας της γραφής του εφήβου σύμφωνα με το μέσο όρο της γραφής ατόμων της ίδιας ηλικίας). Η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε γονείς, δασκάλους και καθηγητές και σε οποιοδήποτε πρόσωπο έρχεται σε επαφή με αυτές τις ηλικίες.

        Μελετώντας τις Παιδικές γραφές, μπορούμε να αξιολογήσουμε τον βαθμό της ωρίμανσης των παιδιών (συνήθως μέχρι την ηλικία των 12 ετών), αλλά να διαγνώσουμε τυχόν γραφικών δυσκολιών των παιδιών (δυσγραφία, δυσλεξία κτλ.).

        Μελετώντας τις Εφηβικές γραφές για, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που αφορούν την βασική δομή της προσωπικότητας του εφήβου (αφορά κατά μέσο όρο τις ηλικίες από 13-18 ετών), αλλά και να προλάβουμε τυχόν δυσκολιών των εφήβων σε αυτή τη δύσκολη φάση της ενηλικίωσης (προσαρμογής, επικοινωνίας και ένταξης στο περιβάλλον).


 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (Μέσω του Γραφικού Πορτρέτου μας και του τρόπου που συνθέτουμε αυτό, μπορούμε να ανακαλύψουμε σημαντικές ιδιαιτερότητές μας, φυσικές κλίσεις και ταλέντα μας τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε ως σήμερα.
          ...............